People
People

Location: Home > People > Faculty Directory > By Title > Professor > Content

YANG Zhilin

Professor

zlyang@xmu.edu.cn

Room 417

Website:

Research AreasNano Optics; Plasmonics

Education&Work Experience
2011~present: Professor, department of physics, Xiamen University
2007~2009; Postdoctoral fellowship, Institute of Physics CAS
2006~2011, Associate professor, Xiamen University
PHD., 2006, Chemistry, Xiamen University
MS, 1997, Physics, Xiamen University
BS, 1994, Physics, Hunan Normal University
Publications
1. Jie Zheng, Weimin Yang, Jingyu Wang, Jinfeng Zhu, Lihua Qian, Zhilin Yang*, An ultranarrow SPR linewidth in the UV region for plasmonic sensing, Nanoscale, 2019, 11, 4061-4066
2. Shu Chen, Yuejiao Zhang, Tien-Mo Shih, Weimin Yang, Shu Hu, Xiaoyan Hu, Jianfeng Li,*, Bin Ren, Bingwei Mao, Zhilin Yang*, Zhongqun Tian, Plasmon-Induced Magnetic Resonance Enhanced Raman Spectroscopy, Nano Lett., 2018, 18, 2209−2216
3. Feng Zhao, Weimin Yang, Tien-Mo Shih, Shiliang Feng, Yuejiao Zhang, Jianfeng Li, Jiawei Yan*, and Zhilin Yang*, Plasmoelectric potential mapping of a single nanoparticle, ACS Photonics, 2018, 5, 3519−3525
4. Lingyan Meng and Zhilin Yang*, Directional surface plasmon-coupled emission of tilted-tip enhanced spectroscopy, Nanophotonics 2018, 7(7): 1325–1332
5. Ya Yan, Lingyan Meng, Wenqiang Zhang, Yan Zheng, Shuo Wang, Bin Ren, Zhilin Yang*, and Xiaomei Yan*, High-Throughput Single-Particle Analysis of Metal-Enhanced Fluorescence in Free Solution Using Ag@SiO2 Core−Shell Nanoparticles, ACS Sensors. 2017, 2, 1369−1376
6. Shu Chen, Lingyan Meng, Hangyong Shan, Jianfeng Li, Lihua Qian, Christopher T. Williams, Zhilin Yang*, Zhongqun Tian, How To Light Special Hot Spots in Multiparticle Film Configurations, ACS Nano, 2016, 10(1), 581-587.
7. Shaoxin Shen, Lingyan Meng, Yuejiao Zhang, Junbo Han, Zongwei Ma, Shu Hu, Yuhan He, Jianfeng Li, BinRen, Tien-Mo Shih, Zhaohui Wang, Zhilin Yang*, Zhongqun Tian, Plasmon-Enhanced Second-Harmonic Generation Nanorulers with
8. Honglin Liu, Zhilin Yang, Lingyan Meng, Yudie Sun, Jie Wang, Liangbao Yang*, Jinhuai Liu, Zhongqun Tian, Three-Dimensional and Time-Ordered Surface-Enhanced Raman Scattering Hot spot Matrix, J. Am. Chem. Soc., 2014, 136(14), 5332-5341.
9. Xiang Wang, Maohua Li, Lingyan Meng, Kaiqiang Lin, Jiamin Feng, Tengxiang Huang, Zhilin Yang*, Bin Ren*, Probing the Location of Hot Spots by Surface-Enhanced Raman Spectroscopy: Toward Uniform Substrates,ACS Nano, 2014, 8(1), 528-536.
10. Lingyan Meng, Tengxiang Huang, Xiang Wang, Shu Chen, Zhilin Yang*, Bin Ren*, Gold-coated AFM tips for tip-enhanced Raman spectroscopy: theoretical calculation and experimental demonstration, Opt. Express, 2015, 23(11), 13804-13813.
11. Haiqiong Wen, Lingyan Meng, Gezhi Kong, Huimin Yu, Zhilin Yang*,Jiawen Hu*, Sub-5 nm nanobowl gaps electrochemically templated by SiO2-coated Au nanoparticles as surface-enhanced Raman scattering hot spots, Chem. Commun., 2014, 50(30), 3958-3961.
12. Lingyan Meng, Zhilin Yang*, Jianing Chen, Mengtao Sun*, Effect of Electric Field Gradient on Sub-nanometer Spatial Resolution of Tip-enhanced Raman Spectroscopy, Sci. Rep., 2015, 5, 9240; DOI: 10.1038/srep09240.
13. Shu Chen, Zhilin Yang*, Lingyan Meng, Jianfeng Li, Christopher T. Williams, Zhongqun Tian, Electromagnetic Enhancement in Shell-Isolated Nanoparticle-Enhanced Raman Scattering from Gold Flat Surfaces, J. Phys. Chem. C, 2015, 119(9), 5246-5251.
14. Mingming Yang, Shaoxin Shen, Xiangjie Wang, Binbin Yu, Shengli Huang, Die Xu, Jiawen Hu, Zhilin Yang*, Plasmon-enhanced second-harmonic generation from hybrid ZnO-covered silver-bowl array, J. Phys.: Condens. Matter, 2016,28 :214003
15. Yuejiao Zhang, Shu Chen, Petar Radjenovic, Nataraju Bodappa, Hua Zhang, Zhilin Yang,*, Zhongqun Tian, and Jian-Feng Li*, Probing the Location of 3D Hot Spots in Gold Nanoparticle Films Using Surface-Enhanced Raman Spectroscopy, Anal. Chem. 2019, 91, 5316−5322
Funds&Project
1. National Natural Science Foundation of China (91850119, 2019.01-2021.12)    
2. National Natural Science Foundation of China(21673192, 2017.01-2020.12)      
3. National Natural Science Foundation of China(11474239,2015.01-2018.12)
Courses
Nano-Optics; Mechanics
姓名 YANG Zhilin 职称职务 Professor
邮箱 zlyang@xmu.edu.cn 办公室 Room 417
电话 个人主页
其他信息 研究方向岗位职责 Nano Optics; Plasmonics
教育和工作经历 2011~present: Professor, department of physics, Xiamen University
2007~2009; Postdoctoral fellowship, Institute of Physics CAS
2006~2011, Associate professor, Xiamen University
PHD., 2006, Chemistry, Xiamen University
MS, 1997, Physics, Xiamen University
BS, 1994, Physics, Hunan Normal University
代表性文章或专著 1. Jie Zheng, Weimin Yang, Jingyu Wang, Jinfeng Zhu, Lihua Qian, Zhilin Yang*, An ultranarrow SPR linewidth in the UV region for plasmonic sensing, Nanoscale, 2019, 11, 4061-4066
2. Shu Chen, Yuejiao Zhang, Tien-Mo Shih, Weimin Yang, Shu Hu, Xiaoyan Hu, Jianfeng Li,*, Bin Ren, Bingwei Mao, Zhilin Yang*, Zhongqun Tian, Plasmon-Induced Magnetic Resonance Enhanced Raman Spectroscopy, Nano Lett., 2018, 18, 2209−2216
3. Feng Zhao, Weimin Yang, Tien-Mo Shih, Shiliang Feng, Yuejiao Zhang, Jianfeng Li, Jiawei Yan*, and Zhilin Yang*, Plasmoelectric potential mapping of a single nanoparticle, ACS Photonics, 2018, 5, 3519−3525
4. Lingyan Meng and Zhilin Yang*, Directional surface plasmon-coupled emission of tilted-tip enhanced spectroscopy, Nanophotonics 2018, 7(7): 1325–1332
5. Ya Yan, Lingyan Meng, Wenqiang Zhang, Yan Zheng, Shuo Wang, Bin Ren, Zhilin Yang*, and Xiaomei Yan*, High-Throughput Single-Particle Analysis of Metal-Enhanced Fluorescence in Free Solution Using Ag@SiO2 Core−Shell Nanoparticles, ACS Sensors. 2017, 2, 1369−1376
6. Shu Chen, Lingyan Meng, Hangyong Shan, Jianfeng Li, Lihua Qian, Christopher T. Williams, Zhilin Yang*, Zhongqun Tian, How To Light Special Hot Spots in Multiparticle Film Configurations, ACS Nano, 2016, 10(1), 581-587.
7. Shaoxin Shen, Lingyan Meng, Yuejiao Zhang, Junbo Han, Zongwei Ma, Shu Hu, Yuhan He, Jianfeng Li, BinRen, Tien-Mo Shih, Zhaohui Wang, Zhilin Yang*, Zhongqun Tian, Plasmon-Enhanced Second-Harmonic Generation Nanorulers with
8. Honglin Liu, Zhilin Yang, Lingyan Meng, Yudie Sun, Jie Wang, Liangbao Yang*, Jinhuai Liu, Zhongqun Tian, Three-Dimensional and Time-Ordered Surface-Enhanced Raman Scattering Hot spot Matrix, J. Am. Chem. Soc., 2014, 136(14), 5332-5341.
9. Xiang Wang, Maohua Li, Lingyan Meng, Kaiqiang Lin, Jiamin Feng, Tengxiang Huang, Zhilin Yang*, Bin Ren*, Probing the Location of Hot Spots by Surface-Enhanced Raman Spectroscopy: Toward Uniform Substrates,ACS Nano, 2014, 8(1), 528-536.
10. Lingyan Meng, Tengxiang Huang, Xiang Wang, Shu Chen, Zhilin Yang*, Bin Ren*, Gold-coated AFM tips for tip-enhanced Raman spectroscopy: theoretical calculation and experimental demonstration, Opt. Express, 2015, 23(11), 13804-13813.
11. Haiqiong Wen, Lingyan Meng, Gezhi Kong, Huimin Yu, Zhilin Yang*,Jiawen Hu*, Sub-5 nm nanobowl gaps electrochemically templated by SiO2-coated Au nanoparticles as surface-enhanced Raman scattering hot spots, Chem. Commun., 2014, 50(30), 3958-3961.
12. Lingyan Meng, Zhilin Yang*, Jianing Chen, Mengtao Sun*, Effect of Electric Field Gradient on Sub-nanometer Spatial Resolution of Tip-enhanced Raman Spectroscopy, Sci. Rep., 2015, 5, 9240; DOI: 10.1038/srep09240.
13. Shu Chen, Zhilin Yang*, Lingyan Meng, Jianfeng Li, Christopher T. Williams, Zhongqun Tian, Electromagnetic Enhancement in Shell-Isolated Nanoparticle-Enhanced Raman Scattering from Gold Flat Surfaces, J. Phys. Chem. C, 2015, 119(9), 5246-5251.
14. Mingming Yang, Shaoxin Shen, Xiangjie Wang, Binbin Yu, Shengli Huang, Die Xu, Jiawen Hu, Zhilin Yang*, Plasmon-enhanced second-harmonic generation from hybrid ZnO-covered silver-bowl array, J. Phys.: Condens. Matter, 2016,28 :214003
15. Yuejiao Zhang, Shu Chen, Petar Radjenovic, Nataraju Bodappa, Hua Zhang, Zhilin Yang,*, Zhongqun Tian, and Jian-Feng Li*, Probing the Location of 3D Hot Spots in Gold Nanoparticle Films Using Surface-Enhanced Raman Spectroscopy, Anal. Chem. 2019, 91, 5316−5322
科研基金及项目 1. National Natural Science Foundation of China (91850119, 2019.01-2021.12)    
2. National Natural Science Foundation of China(21673192, 2017.01-2020.12)      
3. National Natural Science Foundation of China(11474239,2015.01-2018.12)
任教课程 Nano-Optics; Mechanics