Skip to Content

Full List of Publications:

 

ResearcherID: G-3383-2010 ( Citations in ISI > 2300,h-index: 30 ) 

Google Scholar: Jin-Cheng Zheng ( Citations > 3200,h-index: 33 )

 

 

133. Hua Zhou, Lijun Wu, Hui-Qiong Wang*, Jin-Cheng Zheng*, Lihua Zhang, Kim Kisslinger, Yaping Li, Zhiqiang Wang, Hao Cheng, Shanming Ke, Yu Li, Junyong Kang & Yimei Zhu*
Interfaces between hexagonal and cubic oxides and their structure alternatives
Nature Communications 8, Article number: 1474 (2017)
https://www.nature.com/articles/s41467-017-01655-5

132. Zhi Qiang Wang, Tie Yu Lü, Hui Qiong Wang, Yuan Ping Feng, Jin Cheng Zheng
Band structure engineering of borophane by first principles calculations
RSC Adv. 7, 47746-47752 (2017)
https://dx.doi.org/10.1039/C7RA05704K

131. Qiao Qiao, Songsong Zhou, Jing Tao, Jin-Cheng Zheng, Lijun Wu, Samuel T. Ciocys, Maria Iavarone, David J. Srolovitz, Goran Karapetrov, Yimei Zhu
Anisotropic charge density wave in layered 1T-TiSe2
Phys Rev Materials 1, 054002 (2017)
https://dx.doi.org/10.1103/PhysRevMaterials.1.054002

130. Jing Tao, Jingyi Chen, Jun Li, Leanne Mathurin, Jin-Cheng Zheng, Yan Li, Deyu Lu, Lijun Wu, R. J. Cava, Yimei Zhu
Reversible Structure Manipulation by Tuning Carrier Concentration in Metastable Cu2S
PNAS 114(37), 9832-9837 (2017)
https://dx.doi.org/10.1073/pnas.1709163114

129. Tie-Yu Lü*, Hai Feng, Yufeng Zhang, Yuerui Lu, Jin-Cheng Zheng
Regulate the polarity of phosphorene's mechanical properties by oxidation
Computational Materials Science 139, 341–346 (2017)
https://dx.doi.org/10.1016/j.commatsci.2017.08.021

128. Jiajie Pei; Jiong Yang; Xibin Wang; Fan Wang; Sudha Mokkapati; Tieyu Lü; Jin-Cheng Zheng; Qinghua Qin; Dragomir Neshev; Hark Hoe Tan; Chennupati Jagadish; Yuerui Lu
Excited State Biexcitons in Atomically Thin MoSe2
ACS Nano 11(7), 7468 (2017)
http://dx.doi.org/10.1021/acsnano.7b03909

127. GH He, H Zhou, H Shen, YJ Lu, HQ Wang, JC Zheng, BH Li, CX Shan, DZ Shen
Photodetectors for weak-signal detection fabricated from ZnO:(Li, N) films
Applied Surface Science, 412, 554-558 (2017)
https://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2017.03.295

126. Zhi-Qiang Wang, Tie-Yu Lü, Hui-Qiong Wang, Yuan-Ping Feng, Jin-Cheng Zheng*
New structure prediction of fully hydrogenated borophene by first principles calculations
arXiv preprint arXiv:1610.08588
https://arxiv.org/abs/1610.08588
Scientific Reports, 7, 609 (2017)
http://dx.doi.org/10.1038/s41598-017-00667-x


125. Meng Wu, Jin-Cheng Zheng and Hui-Qiong Wang
Investigation of the multiplet structures and crystal field effects of a TiO6 3d1 cluster based on configuration interaction calculations
Journal of Applied Crystallography, 50, 576-584 (2017)
http://dx.doi.org/10.1107/S160057671700334X

124. Yang Chen, Yingyan Zhang, Kun Cai, Jinwu Jiang, Jin-Cheng Zheng, Junhua Zhao, Ning Wei,
Interfacial thermal conductance in graphene/black phosphorus heterogeneous structures
Carbon, 117, 399-410, (2017)
http://dx.doi.org/10.1016/j.carbon.2017.03.011
arXiv preprint arXiv:1611.05598
https://arxiv.org/abs/1611.05598

123. Zheng Huang, Tie-Yu Lü, Hui-Qiong Wang, Shuo-Wang Yang, Jin-Cheng Zheng,
Electronic and thermoelectric properties of the group-III nitrides (BN, AlN and GaN) atomic sheets under biaxial strains
Computational Materials Science, 130, 232-241 (April 2017)
http://dx.doi.org/10.1016/j.commatsci.2017.01.013

122. Liang Zhang, Ning Li, Hui-Qiong Wang, Yufeng Zhang, Fei Ren, Xia-Xia Liao, Ya-Ping Li, Xiao-Dan Wang, Zheng Huang, Yang Dai, Hao Yan, Jin-Cheng Zheng,
Tuning the thermal conductivity of strontium titanate through annealing treatments
Chinese Physics B, 26 (1): 016602 (2017)
http://dx.doi.org/10.1088/1674-1056/26/1/016602

121. Yu-Ting Su, Ting-Chang Chang, Tsung-Ming Tsai, Kuan-Chang Chang, Tian-Jian Chu, Hsin-Lu Chen, Min-Chen Chen, Chih-Cheng Yang, Hui-Chun Huang, Ikai Lo, Jin-Cheng Zheng and Simon M. Sze
Suppression of endurance degradation by applying constant voltage stress in one-transistor and one-resistor resistive random access memory
Japanese Journal of Applied Physics 56, 010303 (2017)
http://dx.doi.org/10.7567/JJAP.56.010303

120. Yang Dai, Yuan Fang, Sendan Cai, Lijun Wu, Weijing Yang, Hao Yan, Jingying Xie*, Jin-Cheng Zheng*, Esther Takeuchi, and Yimei Zhu*
Surface modified pinecone shaped hierarchical structure fluorinated mesocarbon microbeads for ultrafast discharge and improved electrochemical performances
Journal of The Electrochemical Society, 164(2) A1-A7  (2017)
http://dx.doi.org/10.1149/2.0451614jes

119. Tie-Yu Lü, Hai Feng, Shuo-Wang Yang, Jin-Cheng Zheng,
Electronic structures, mechanical properties and carrier mobilities of π-conjugated X(X = Ni, Pd, Pt) bis(dithiolene) nanosheets: Theoretical predictions
Computational Materials Science, 126, 170–175 (
January 2017)
http://dx.doi.org/10.1016/j.commatsci.2016.09.038

118. Po-Hsun Chen, Ting-Chang Chang, Kuan-Chang Chang, Tsung-Ming Tsai, Chih-Hung Pan, Chih-Cheng Shih, Cheng-Hsien Wu, Cheng-Chi Yang, Yu-Ting Su, Chih-Yang Lin, Yi-Ting Tseng, Min-Chen Chen, Ruey-Chi Wang, Ching-Chich Leu, Kai-Huang Chen, Ikai Lo, Jin-Cheng Zheng, Simon M Sze
Obtaining Lower Forming Voltage and Self-Compliance Current by Using a Nitride Gas/Indium-Tin Oxide Insulator in Resistive Random Access Memory
IEEE Transactions on Electron Devices, 63(12), 4769-4775 (2016)
http://dx.doi.org/10.1109/TED.2016.2619704

117. Zhi-Qiang Wang, Tie-Yu Lü, Hui-Qiong Wang, Yuan-Ping Feng, Jin-Cheng Zheng*
High anisotropy of fully hydrogenated borophene
Physical Chemistry Chemical Physics, 18, 31424 (2016)
http://dx.doi.org/10.1039/C6CP06164H
arXiv:1608.04788, 2016
https://arxiv.org/abs/1608.04788

116. Liang Zhang, Tie-Yu Lü, Hui-Qiong Wang, Wen-Xing Zhang, Shuo-Wang Yang, Jin-Cheng Zheng*
First principles studies on the thermoelectric properties of (SrO)m(SrTiO3)n superlattice
RSC Advances 6, 102172-102182 (2016)
http://dx.doi.org/10.1039/c6ra19661f

115. Xiangqian Shen, Hua Zhou, Yaping Li, Junyong Kang, Jin-Cheng Zheng, Shanming Ke, Qingkang Wang, and Hui-Qiong Wang*
Structural and optical characteristics of the hexagonal ZnO films grown on cubic MgO (001) substrates
Optics Letters 41(21), 4895-4898 (2016)
http://dx.doi.org/10.1364/OL.41.004895

114. Po-Hsun Chen, Kuan-Chang Chang, Ting-Chang Chang, Tsung-Ming Tsai, Chih-Hung Pan, Yu-Ting Su, Cheng-Hsien Wu, Wan-Ching Su, Chih-Cheng Yang, Min-Chen Chen, Chun-Hao Tu, Kai-Huang Chen, Ikai Lo, Jin-Cheng Zheng, Simon M Sze
Modifying Indium-Tin-Oxide by Gas Cosputtering for Use as an Insulator in Resistive Random Access Memory
IEEE Transactions on Electron Devices, 63(11), 4288 (2016)
http://dx.doi.org/10.1109/TED.2016.2609642

113. Chih-Cheng Shih, Wen-Jen Chen, Kuan-Chang Chang, Ting-Chang Chang, Tsung-Ming Tsai, Tian-Jian Chu, Yi-Ting Tseng, Cheng-Hsien Wu, Wan-Ching Su, Min-Chen Chen, Hui-Chun Huang, Ming-Hui Wang, Jung-Hui Chen, Jin-Cheng Zheng, Simon M. Sze,
Ultra-Low Switching Voltage Induced by Inserting SiO2 Layer in Indium–Tin–Oxide-Based Resistance Random Access Memory
IEEE Electron Device Letters, 37(10),
1276-1279 (2016)
http://dx.doi.org/10.1109/LED.2016.2599218


112. Ning Wei, Yang Chen, Kun Cai, Junhua Zhao, Hui-Qiong Wang, Jin-Cheng Zheng
Thermal conductivity of graphene kirigami: Ultralow and strain robustness
Carbon 104, 203-213 (August 2016)
http://dx.doi.org/10.1016/j.carbon.2016.03.043

111. Li Dong-hua, Wang Hui-Qiong, Zhou Hua, Li Ya-Ping, Huang Zheng, Zheng Jin-Cheng, Wang Jia-Ou, Qian Hai-jie, Ibrahim Kurash, Chen Xiaohang, Zhan Huahan, Zhou Yinghui, Kang Junyong.
Influence of nitrogen and magnesium doping on the properties of ZnO films.
Chinese Physics B, 2016, 25(7): 076105
http://dx.doi.org/10.1088/1674-1056/25/7/076105
http://cpb.iphy.ac.cn/EN/10.1088/1674-1056/25/7/076105

110. Fu-Yuan Jin; Kuan-Chang Chang; Ting-Chang Chang; Tsung-Ming Tsai; Chih-Hung Pan; Chih-Yang Lin; Po-Hsun Chen; Min-Chen Chen; Huang, Hui-Chun Huang; Ikai Lo; Zheng, Jin-Cheng Zheng; Simon M. Sze
Reducing operation voltages by introducing a low-k switching layer in indium-tin-oxide-based resistance random access memory
Applied Physics Express 9, 061501 (2016) Published: JUN 2016
http://dx.doi.org/10.7567/APEX.9.061501

109. Hao-Xuan Zheng; Ting-Chang Chang; Kuan-Chang Chang; Tsung-Ming Tsai; Chih-Cheng Shih; Rui Zhang; Kai-Huang Chen; Ming-Hui Wang; Jin-Cheng Zheng; Ikai Lo; Cheng-Hsien Wu; Yi-Ting Tseng; Simon M. Sze;
Complementary resistive switching behavior for conductive bridge random access memory
Applied Physics Express 9(6), 064201 (2016) Published: JUN 2016
http://dx.doi.org/10.7567/APEX.9.064201

108. Po-Hsun Chen; Kuan-Chang Chang; Ting-Chang Chang; Tsung-Ming Tsai; Chih-Hung Pan; Chih-Yang Lin; Fu-Yuan Jin; Min-Chen Chen; Hui-Chun Huang; Ming-Hui Wang; Ikai Lo; Jin-Cheng Zheng; Simon M. Sze
Improving Performance by Doping Gadolinium Into the Indium-Tin-Oxide Electrode in HfO2-Based Resistive Random Access Memory
IEEE Electron Device Letters,37(5), 584-587 (2016) Published: MAY 2016
http://dx.doi.org/10.1109/LED.2016.2548499

107. Tsung-Ming Tsai; Kuan-Chang Chang; Ting-Chang Chang; Rui
Zhang; Tong Wang; Chih-Hung Pan; Kai-Huang Chen; Hua-Mao Chen; Min-Chen Chen; Yi-Ting Tseng; Po-Hsun Chen; Ikai Lo; Jin-Cheng Zheng; Jen-Chung Lou; Simon M. Sze
Resistive Switching Mechanism of Oxygen-Rich Indium Tin Oxide Resistance Random Access Memory
IEEE Electron Device Letters,37(4), 408-411 (2016) Published: APR 2016
http://dx.doi.org/10.1109/LED.2016.2532883

106. Po-Hsun Chen, Kuan-Chang Chang, Ting-Chang Chang, Tsung-Ming Tsai, Chih-Hung Pan, Tian-Jian Chu, Min-Chen Chen, Hui-Chun Huang, Ikai Lo, Jin-Cheng Zheng, Simon M Sze
Bulk Oxygen–Ion Storage in Indium–Tin–Oxide Electrode for Improved Performance of HfO 2-Based Resistive Random Access Memory
IEEE Electron Device Letters, 37(3), 280-283 (2016)
http://dx.doi.org/10.1109/LED.2016.2522085

105. Jin-Cheng Zheng,Liang Zhang,Andrey V Kretinin,S Morozov,Yi Bo Wang,Tun Wang,Xiaojun Li,Fei Ren,Jingyu Zhang,Ching-Yu Lu,Jia-Cing Chen,Miao Lu,Hui-Qiong Wang,Andre Geim,Konstantin Novoselov,
High thermal conductivity of hexagonal boron nitride laminates,
2D Materials 3, 011004 (2016) Published: MAR 2016
http://dx.doi.org/10.1088/2053-1583/3/1/011004
https://arxiv.org/abs/1512.04586

104. Po-Hsun Chen, Kuan-Chang Chang, Ting-Chang Chang, Tsung-Ming Tsai, Chih-Hung Pan, Chih-Yang Lin, Fu-Yuan Jin, Min-Chen Chen, Hui-Chun Huang, Ikai Lo, Jin-Cheng Zheng and Simon M. Sze
Effects of erbium doping of indium tin oxide electrode in resistive random access memory
Applied Physics Express 9, 034202 (2016) Published: MAR 2016
http://dx.doi.org/10.7567/APEX.9.034202

103. Jiajie Pei, Jiong Yang, Renjing Xu, Yong-Hui Zeng, Ye Win Myint, Shuang Zhang, Jin-Cheng Zheng, Qinghua Qin, Xibin Wang, Wugui Jiang, and Yuerui Lu
Exciton and Trion Dynamics in Bilayer MoS2
Small, Volume 11, Issue 48, Pages 6384–6390,  December 22, 2015
http://dx.doi.org/10.1002/smll.201501949


102. Ji Chen, Kuan-Chang Chang, Ting-Chang Chang, Tsung-Ming Tsai, Chih-Hung Pan, Rui Zhang, Jen-Chung Lou, Tian-Jian Chu, Cheng-Hsien Wu, Min-Chen Chen, Ya-Chi Hung, Yong-En Syu, Jin-Cheng Zheng, and Simon M. Sze
Nitrogen Buffering Effect on Oxygen in Indium–Tin–Oxide-Capped Resistive Random Access Memory With NH3 Treatment
IEEE Electron Device Letters, VOL. 36, NO. 11, Pages: 1138, NOVEMBER 2015
http://dx.doi.org/10.1109/LED.2015.2477163

101. Tie-Yu Lü, Jin-Cheng Zheng and Yufeng Zhang,
Degenerate Effect on the Mobility of Holes in Graphane: A Study Based on Density Functional Theory Coupled with Deformation Potential Theory,
Chem. Phys. Chem, 16, 3015-3020 (2015)
http://dx.doi.org/10.1002/cphc.201500491

100. Zheng Huang, Tie-Yu Lü, Hui-Qiong Wang, and Jin-Cheng Zheng
Thermoelectric properties of the 3C, 2H, 4H, and 6H polytypes of the wide-band-gap semiconductors SiC, GaN, and ZnO
AIP Advances 5, 097204 (2015);
http://dx.doi.org/10.1063/1.4931820

99. Zheyong Fan, Luiz Felipe C. Pereira, Hui-Qiong Wang, Jin-Cheng Zheng, Davide Donadio, Ari Harju,
Force and heat current formulas for many-body potentials in molecular dynamics simulation with applications to thermal conductivity calculations
Phys. Rev. B 92, 094301 (2015)
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.92.094301

http://arxiv.org/abs/1503.06565

98. Wei Zhang, Ying Hu, Ting-Chang Chang, Kuan-Chang Chang, Tsung-Ming Tsai, Hsin-Lu Chen, Yu-Ting Su, Tian-Jian Chu, Min-Chen Chen, Hui-Chun Huang, Wan-Ching Su, Jin-Cheng Zheng, Ya-Chi Hung, and Simon M. Sze
An Electronic Synapse Device Based on Solid Electrolyte Resistive Random Access Memory
IEEE Electron Device Letters  Volume: 36   Issue: 8   Pages: 772-774   Published: AUGUST 2015
http://dx.doi.org/10.1109/LED.2015.2448756

97. Jiong Yang , Tieyu Lü , Ye Win Myint , Jiajie Pei , Daniel MacDonald , Jin-Cheng Zheng , and Yuerui Lu
Robust Excitons and Trions in Monolayer MoTe2
ACS Nano.  9 (6), pp 6603–6609 (2015),
http://dx.doi.org/10.1021/acsnano.5b02665
Publication Date (Web): June 3, 2015

96. Yi-Ting Tseng, Tsung-Ming Tsai, Ting-Chang Chang, Chih-Cheng Shih, Kuan-Chang Chang, Rui Zhang, Kai-Huang Chen, Jung-Hui Chen, Yu-Chiuan Li, Chih-Yang Lin, Ya-Chi Hung, Yong-En Syu, Jin-Cheng Zheng and Simon M. Sze
Complementary resistive switching behavior induced by varying forming current compliance in resistance random access memory
Applied Physics Letters 106, 213505 (2015);
http://dx.doi.org/10.1063/1.4921239

95. Wei Zhang, Ying Hu, Ting-Chang Chang, Tsung-Ming Tsai, Kuan-Chang Chang, Hsin-Lu Chen, Yu-Ting Su, Rui Zhang, Ya-Chi Hung, Yong-En Syu, Min-Chen Chen, Jin-Cheng Zheng, Hua-Ching Lin, and Simon M. Sze
Mechanism of Triple Ions Effect in GeSO Resistance Random Access Memory
IEEE Electron Device Letters  Volume: 36   Issue: 6   Pages: 552-554   Published: JUN 2015
http://dx.doi.org/10.1109/LED.2015.2424996

94. Kuan-Chang Chang, Tsung-Ming Tsai, Ting-Chang Chang, Rui Zhang, Kai-Huang Chen, Jung-Hui Chen, Min-Chen Chen, Hui-Chun Huang, Wei Zhang, Chih-Yang Lin, Yi-Ting Tseng, Hua-Ching Lin, Jin-Cheng Zheng, and Simon M. Sze
Improvement of Resistive Switching Characteristic in Silicon Oxide-Based RRAM Through Hydride-Oxidation on Indium Tin Oxide Electrode by Supercritical CO2 Fluid
IEEE Electron Device Letters  Volume: 36   Issue: 6   Pages: 558-560   Published: JUN 2015
http://dx.doi.org/10.1109/LED.2015.2426055

93. Chih-Yang Lin, Kuan-Chang Chang, Ting-Chang Chang, Tsung-Ming Tsai, Chih-Hung Pan, Rui Zhang, Kuan-Hsien Liu, Hua-Mao Chen, Yi-Ting Tseng, Ya-Chi Hung, Yong-En Syu, Jin-Cheng Zheng, Ying-Lang Wang, Wei Zhang, and Simon M. Sze
Effects of Varied Negative Stop Voltages on Current Self-Compliance in Indium Tin Oxide Resistance Random Access Memory
IEEE Electron Device Letters  Volume: 36   Issue: 6   Pages: 564-566   Published: JUN 2015
http://dx.doi.org/10.1109/LED.2015.2424226

92. Zhang, N.; Wang, J. O.; Lei, T.; Liu, C.; Zhang, S. H.; Qian, H. J.; Wu, R.; Zhou, H.; Wang, H. Q.; Zheng, J. C.; Guo, H. Z.; Yan, L.; Ibrahim, K.
Impact of thickness on microscopic and macroscopic properties of Fe-Te-Se superconductor thin films
AIP Advances  Volume: 5   Issue: 4     Article Number: 047149   Published: APR 2015
http://dx.doi.org/10.1063/1.4919695

91. Kuan-Chang Chang, Ting-Chang Chang, Tsung-Ming Tsai, Rui Zhang, Ya-Chi Hung, Yong-En Syu, Yao-Feng Chang, Min-Chen Chen, Tian-Jian Chu, Hsin-Lu Chen, Chih-Hung Pan, Chih-Cheng Shih, Jin-Cheng Zheng and Simon M Sze   
Physical and chemical mechanisms in oxide-based resistance random access memory
Nanoscale Research Letters 2015, 10:120

Published: 12 March 2015
http://dx.doi.org/10.1186/s11671-015-0740-7 

90. Chu, Tian-Jian; Tsai, Tsung-Ming; Chang, Ting-Chang; Chang, Kuan-Chang; Pan, Chih-Hung; Chen, Kai-Huang; Chen, Jung-Hui; Chen, Hsin-Lu; Huang, Hui-Chun; Shih, Chih-Cheng; Syu, Yong-En; Zheng, Jin-Cheng; Sze, Simon M.
Ultra-high resistive switching mechanism induced by oxygen ion accumulation on nitrogen-doped resistive random access memory
Applied Physics Letters  Volume: 105   Issue: 22     Article Number: 223514   Published: DEC 1 2014
http://dx.doi.org/10.1063/1.4902503

89. Chen, Yi-Jiun; Chang, Kuan-Chang; Chang, Ting-Chang; Chen, Hsin-Lu; Young, Tai-Fa; Tsai, Tsung-Ming; Zhang, Rui; Chu, Tian-Jian; Ciou, Jian-Fa; Lou, Jen-Chung; Chen, Kai-Huang; Chen, Jung-Hui; Zheng, Jin-Cheng; Sze, Simon M.
Resistance Switching Induced by Hydrogen and Oxygen in Diamond-Like Carbon Memristor
IEEE Electron Device Letters  Volume: 35   Issue: 10   Pages: 1016-1018   Published: OCT 2014
http://dx.doi.org/10.1109/LED.2014.2343331

88. Yang, Jyun-Bao; Chang, Ting-Chang; Huang, Jheng-Jie; Chen, Yu-Ting; Tseng, Hsueh-Chih; Chu, Ann-Kuo; Sze, Simon M.; Tsai, Ming-Jinn; Zheng, Jin-Cheng; Bao, Ding-Hua
Influence of Oxygen Concentration on Self-Compliance RRAM in Indium Oxide Film,
IEEE Electron Device Letters  Volume: 35   Issue: 9   Pages: 909-911   Published: SEP 2014
http://dx.doi.org/10.1109/LED.2014.2336676

87. Dai, Yang; Cai, Sendan; Wu, Lijun; Yang, Weijing; Xie, Jingying; Wen, Wen; Zheng, Jin-Cheng; Zhu, Yimei
Surface modified CFx cathode material for ultrafast discharge and high energy density
Journal of Materials Chemistry A  Volume: 2   Issue: 48   Pages: 20896-20901   Published: 2014
http://dx.doi.org/10.1039/c4ta05492j

86. Zhou, Hua; Wang, Hui-Qiong; Li, Yaping; Li, Kongyi; Kang, Junyong; Zheng, Jin-Cheng; Jiang, Zheng; Huang, Yuying; Wu, Lijun; Zhang, Lihua; Kisslinger, Kim; Zhu, Yimei
Evolution of Wurtzite ZnO Films on Cubic MgO (001) Substrates: A Structural, Optical, and Electronic Investigation of the Misfit Structures,
ACS Applied Materials & Interfaces  Volume: 6   Issue: 16   Pages: 13823-13832   Published: AUG 27 2014
http://dx.doi.org/10.1021/am503256p
http://arxiv.org/abs/1405.1757

85. Das, Shubhankar; Rastogi, A.; Wu, Lijun; Zheng, Jin-Cheng; Hossain, Z.; Zhu, Yimei; Budhani, R. C.
Kondo scattering in delta-doped LaTiO3/SrTiO3 interfaces: Renormalization by spin-orbit interactions,
Physical Review B  Volume: 90   Issue: 8     Article Number: 081107   Published: AUG 13 2014
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.90.081107
http://arxiv.org/abs/1402.1915

84. Lin, Weiqing; Shih, Tien-Mo; Zheng, Jin-Cheng; Zhang, Yufeng; Chen, Jincan.
Coupling of temperatures and power outputs in hybrid photovoltaic and thermoelectric modules,
International Journal of Heat and Mass Transfer, 74, 121-127 (2014)

http://dx.doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2014.02.075

83. Rong, Hao; Lin, WeiQing; Zheng, Jin-Cheng; Lu, Miao;
Thermal characterization of a bridge-link carbon nanotubes array used as a thermal adhesive,
International Journal of Adhesion and Adhesives, 49, 58-63 (2014)
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijadhadh.2013.12.006

82. Lihan Cai, Xianpei Ren, Baodian Fan, Jincheng Zheng, Chao Chen,
Effect of temperature on crystalline silicon solar cells processed from chemical and metallurgical route,
OPTIK  Volume: 125   Issue: 15   Pages: 3918-3921   Published: 2014
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijleo.2014.01.159

81. Xia-Xia Liao, Taishan Wang*, Jizheng Wang, Jin-Cheng Zheng*, Chunru Wang, and Vivian Wing-Wah Yam*,
Optoelectronic Properties of a Fullerene Derivative Containing Adamantane Group,
ACS Applied Materials & Interfaces, 5 (19), pp 9579–9584 (2013)
http://dx.doi.org/10.1021/am402523n

80. Zhe Qi, Xiaxia Liao, Jincheng Zheng, Chong-an Di, Xike Gao, and Jizheng Wang,
High-performance n-type organic thin-film phototransistors based on a core-expanded naphthalene diimide,
Applied Physics Letters
, 103, 053301 (2013)
http://dx.doi.org/10.1063/1.4817267

79. Xiaxia Liao, Xingang Zhao, Zhi-Guo Zhang*, Huiqiong Wang, Xiaowei Zhan, Jizheng Wang* and Jincheng Zheng *,
All-Polymer Solar Cells Based on Side-Chain-Isolated Polythiophenes and
Poly(perylene diimide-alt-dithienothiophene),
Solar Energy Materials and Solar Cells, Volume 117, October 2013, Pages 336–342
http://dx.doi.org/10.1016/j.solmat.2013.06.035

78. Lijun Wu, Qingping Meng, Christian Jooss,Jin-Cheng Zheng, H. Inada,Dong Su,Qiang Li,Yimei Zhu,*
Origin of Phonon Glass–Electron Crystal Behavior in Thermoelectric Layered Cobaltate,
Advanced Functional Materials, Volume 23, Issue 46,  pages 5728–5736, December 10, 2013
Article first published online: 13 JUN 2013
http://dx.doi.org/10.1002/adfm.201301098

77. Tien-Mo Shih*, Yingbin Zheng, Martinus Arie & Jin-Cheng Zheng*
Literature Survey of Numerical Heat Transfer (2010-2011)
Numerical Heat Transfer, Part A: Applications: An International Journal of Computation and Methodology
Volume 64, Issue 6, 2013, pages 435-525

http://dx.doi.org/10.1080/10407782.2013.784652

76. Hao Rong, Baoming Wang, Wei-Qing Lin, Lichao Sun, Jin-Cheng Zheng, Miao Lu,
"Fluidic aligned, dense SWNTs arrays as potential die adhesive and thermal interface material",
Soldering & Surface Mount Technology, Vol. 25 Iss: 1, pp.45 – 50 (2013)
http://dx.doi.org/10.1108/09540911311294614

75. Jiaqing He, Li-Dong Zhao, Jin-Cheng Zheng, Jeff Doak, Haijun Wu, Hui-Qiong Wang, Yeseul Lee, Chris Wolverton, Mercouri G. Kanatzidis, and Vinayak P Dravid,
Role of Sodium Doping in Lead Chalcogenide Thermoelectrics,
Journal of the American Chemical Society, 135, 4624 (2013)
Publication Date (Web): February 27, 2013
http://dx.doi.org/10.1021/ja312562d

74. Y.L.Li, Zheyong Fan, and Jin-Cheng Zheng,
Enhanced thermoelectric performance in graphitic ZnO (0001) nanofilms,
Journal of Applied Physics 113, 083705 (2013)
http://dx.doi.org/10.1063/1.4792469

73. Tien-Mo Shih, Jin-Cheng Zheng, and Hui-Qiong Wang,
Initial Surface Fluxes in Transient Heat Conduction,
International Communications in Heat and Mass Transfer  42, 11-17, (2013)
http://dx.doi.org/10.1016/j.icheatmasstransfer.2012.12.003

72. Xia-Xia Liao, Hui-Qiong Wang*, Jin-Cheng Zheng*,
Tuning the Structural, Electronic, and Magnetic Properties of Strontium Titanate Through Atomic Design: A Comparison Between Oxygen Vacancies and Nitrogen Doping,
Journal of the American Ceramic Society  96(2), pp 538–543 (2013)
http://dx.doi.org/10.1111/jace.12072

71. Jiaqing He , Ivan Blum , Hui-Qiong Wang , Steven Girard , Jeff William Doak , Lidong Zhao , Jin-Cheng Zheng , G. Casillas , Chris Wolverton , Miguel Jose-Yacaman , David Seidman , Mercouri G. Kanatzidis , and Vinayak P Dravid
Morphology Control of Nanostructures: Na-doped PbTe-PbS System
Nano Letters 12(11), pp 5979-5984 (2012)
http://dx.doi.org/10.1021/nl303449x

70. Zheyong Fan, Jiansen Zheng, Hui-Qiong Wang, and Jin-Cheng Zheng*
Enhanced thermoelectric performance in three-dimensional superlattice of topological insulator thin films
Nanoscale Research Letters, 7, 570 (2012)
http://dx.doi.org/10.1186/1556-276X-7-570
 
69. J. Q. He, S. N. Girard, J. C. Zheng, L. D. Zhao, M. G. Kanatzidis, V. P. Dravid,
Strong Phonon Scattering by Layer Structured PbSnS2 in PbTe Based Thermoelectric Materials,
Advanced Materials, 24(32), 4440-4444, 2012
http://dx.doi.org/10.1002/adma.201201565
 
68. Tie-Yu Lü, Xia-Xia Liao, Hui-Qiong Wang, Jin-Cheng Zheng*
Tuning the indirect-direct band gap transition of SiC, GeC and SnC monolayer in graphene-like honeycomb structure by strain engineering: a quasiparticle GW study
Journal of Materials Chemistry, 22, 10062 (2012)
http://dx.doi.org/10.1039/c2jm30915g
  
67. LUO XiYuan, TAN GuoTai, YUAN MengYao, WANG Huan-Hua, ZHENG Jin-Cheng, JIA QuanJie, JIANG XiaoMing
Growth and Morphological Characterization of Zinc Nanoplates
SCIENCE CHINA Technological Sciences 55(9), 2646-2650, (2012),
http://dx.doi.org/10.1007/s11431-012-4894-6
  
66. Ning Wei, Hui-Qiong Wang* and Jin-Cheng Zheng*,
Nanoparticle Manipulation by Thermal Gradient
Nanoscale Research Letters, 7: 154, (2012).
http://dx.doi.org/10.1186/1556-276X-7-154
  
65. Hua Zhou, Hui-Qiong Wang*, Xia-Xia Liao, Yufeng Zhang, Jin-Cheng Zheng, Jiaou Wang, Mingjiang Yi, Haijie Qian, Kurash Ibrahim, Xiaohang Chen, Huahan Zhan, Junyong Kang,
Tailoring of non-polar and polar ZnO planes on MgO (001) through molecular beam epitaxy
Nanoscale Research Letters 7: 184 (2012).
http://dx.doi.org/10.1186/1556-276X-7-184
  
64. Ning Wei, Zhe-Yong Fan, Yong-Ping Zheng, Lan-Qing Xu, Hui-Qiong Wang*, Jin-Cheng Zheng*
Knitted graphene-nanoribbon sheet: a mechanically robust structure
Nanoscale, 4, 785 (2012)
http://dx.doi.org/10.1039/C1NR11200G
  
63. Lanqing Xu, Ning Wei, Yongping Zheng, Zheyong Fan, Hui-Qiong Wang and Jin-Cheng Zheng*
Graphene-nanotube 3D networks: intriguing thermal and mechanical properties
Journal of Materials Chemistry, 22, 1435-1444, (2012)
http://dx.doi.org/10.1039/C1JM13799A
  
62. Lijun Wu, Kyung-Wan Nam, Xiaojian Wang, Yongning Zhou, Jin-Cheng Zheng, Xiao-Qing Yang, Yimei Zhu,
Structural origin of overcharge-induced thermal instability of Ni-containing layered-cathodes for high-energy-density lithium batteries,
Chemistry of Materials, 23 (17), pp 3953–3960 (2011)
http://dx.doi.org/10.1021/cm201452q
 
61. J. Q. He*, J. R. Sootsman, L. Q. Xu, S. N. Girard, J-C Zheng*, M. G. Kanatzidis*, V. P. Dravid*,
Anomalous Electronic Transport in Dual-Nanostructured Lead Telluride,
Journal of the American Chemical Society 133 (23), pp 8786–8789 (2011).
http://dx.doi.org/10.1021/ja2006498
 
60. Zheyong Fan, Hui-Qiong Wang, and Jin-Cheng Zheng*
Searching for the best thermoelectrics through the optimization of transport distribution function
Journal of Applied Physics, 109, 073713 (2011)
http://dx.doi.org/10.1063/1.3563097
 
59. Ning Wei, Lanqing Xu, Hui-Qiong Wang and Jin-Cheng Zheng*,
Strain engineering of thermal conductivity in graphene sheets and nanoribbons: a demonstration of magic flexibility
Nanotechnology 22, 105705 (2011)
http://dx.doi.org/10.1088/0957-4484/22/10/105705
 
58. Lanqing Xu, Hui-Qiong Wang, Jin-Cheng Zheng*,
Thermoelectric properties of PbTe,SnTe,and GeTe at high pressure: an ab initio study,
Journal of Electronic Materials, 40, 641 (2011).
http://dx.doi.org/10.1007/s11664-010-1491-y
  
57. Tie-Yu Lü, Jin-Cheng Zheng*,
Electronic properties of pseudocubic IV-V compounds with 3:4 stoichiometry: Chemical Trends
Chemical Physics Letters, 501 pp. 47-53 (2010).
http://dx.doi.org/10.1016/j.cplett.2010.10.055
  
56. Lanqing Xu, Yongping Zheng, Jin-Cheng Zheng*,
Thermoelectric transport properties of PbTe under pressure,
Physical Review B, 82, 195102 (2010) (16 pages).
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.82.195102
 
55. Jiaqing He, Joseph R. Sootsman, Steven N. Girard, Jin-Cheng Zheng, Jianguo Wen, Yimei Zhu, Mercouri G. Kanatzidis, Vinayak P. Dravid,
On the Origin of Increased Phonon Scattering in Nanostructured PbTe Based Thermoelectric Materials,
Journal of the American Chemical Society, 132 (25), pp 8669–8675 (2010).
http://dx.doi.org/10.1021/ja1010948
 
54. Yang Zhang, Yu-Hua Wen, Jin-Cheng Zheng, Zi-Zhong Zhu,
Strain-induced structural and direct-to-indirect band gap transition in ZnO nanotubes,
Physics Letters A, 374, 2846-2849 (2010)
http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2010.04.069
 
53. Jin-Cheng Zheng, A. I. Frenkel, L. Wu, J. Hanson, W. Ku, E. S. Bo?in, S. J. L. Billinge, and Yimei Zhu,
Nanoscale disorder and local electronic properties of CaCu3Ti4O12: An integrated study of electron, neutron, and x-ray diffraction, x-ray absorption fine structure, and first-principles calculations
Physical Review B, 81, 144203 (2010) (19 pages).
Kaleidoscope Images selected by PRB and highlighted at PRB website
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.81.144203
 
52. Yu-Hua Wen, Yang Zhang, Quan Wang, Jin-Cheng Zheng, Zi-Zhong Zhu,
Orientation-dependent mechanical properties of Au nanowires under uniaxial loading,
 
Computational Materials Science, 48, 513-519 (2010).
http://dx.doi.org/10.1016/j.commatsci.2010.02.015
 
51. Jun Kang, Yang Zhang, Yu-Hua Wen, Jin-Cheng Zheng, Zi-Zhong Zhu,
First-principles study on the structural and electronic properties of ultrathin ZnO nanofilms
Physics Letters A 374(8), 1054-1058 (2010)
http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2009.12.031
  
50. Jiaqing He, Aurelie Gurguen, Joseph R. Sootsman, Jin-Cheng Zheng, Lijun Wu, Yimei Zhu, Mercouri G. Kanatzidis, Vinayak P. Dravid,
Role of self-organization, nanostructuring, and lattice strain on phonon transport in NaPb18-xSnxBiTe20 thermoelectric materials,
Journal of the American Chemical Society, 131 (49), pp 17828–17835 (2009)
http://dx.doi.org/10.1021/ja905448b
  
49. Yu-Hua Wen, Yang Zhang, Jin-Cheng Zheng, Zi-Zhong Zhu,
Orientation-dependent structural transition and melting of Au nanowires
Journal of Physical Chemistry C, 113(48), 20611-20617, (2009)
http://dx.doi.org/10.1021/jp906393v
 
48. Jin-Cheng Zheng, Lijun Wu, Yimei Zhu,
Aspherical electron scattering factors and their parameterizations for elements from H to Xe
Journal of Applied Crystallography, 42, 1043-1053 (2009)
http://dx.doi.org/10.1107/S0021889809033147

 47. Yang Zhang, Yu-Hua Wen, Jin-Cheng Zheng, Zi-Zhong Zhu,
Energetic and structural evolution of gold nanowire under heating process: A molecular dynamics study.
Physics Letters A 373, 3454-3458 (2009)
http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2009.07.040

46. Lijun Wu, Juan Zhou, Jin-Cheng Zheng, Qing Jie, Qiang Li, Jihui Yang and Yimei Zhu
Structural Analysis of Nanoparticles in Thermoelectric AgPb18SbTe20 Single Crystal

MICROSCOPY AND MICROANALYSIS
15, 132-133 (2009) Published: JUL 2009
http://dx.doi.org/10.1017/S1431927609094379
  
 
45. Lijun Wu, Jin-Cheng Zheng, Juan Zhou, Qiang Li, Jihui Yang and Yimei Zhu
Nanostructures and defects in thermoelectric AgPb18SbTe20 single crystal
Journal of Applied Physics 105, 094317 (2009)
http://dx.doi.org/10.1063/1.3124364
  
44. Zi-zhong Zhu, Jin-Cheng Zheng, Guang-Yu Guo,
Possible ferromagnetism in s- and sp-electron element nanowires
Chemical Physics Letters 472, 99-103 (2009)
http://dx.doi.org/10.1016/j.cplett.2009.03.004
 
43. Yang Zhang, Yu-Hua Wen, Jin-Cheng Zheng, Zi-Zhong Zhu
Direct to indirect band gap transition in ultrathin ZnO nanowires under uniaxial compression
Applied Physics Letters, 94, 113114 (2009)
http://dx.doi.org/10.1063/1.3104852
 
42. Jin-Cheng Zheng,
Recent advances on thermoelectric materials
Frontiers of Physics in China, 3(3), 269-279 (2008) (invited review).
http://dx.doi.org/10.1007/s11467-008-0028-9
http://arxiv.org/abs/1106.0888
  
41. Tao Sun, Koichiro Umemoto, Zhongqing Wu, Jin-Cheng Zheng, Renata M. Wentzcovitch,
Lattice Dynamics and Thermal Equation of State of Platinum
Physical Review B 78, 024304 (2008).
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.78.024304
http://arxiv.org/abs/0801.3448
  
40. Z. Wu, R.M. Wentzcovitch, K. Umemoto, B. Li, K,Hirose, Jin-Cheng Zheng,
PVT relations in MgO: an ultra-high PT scale for planetary sciences applications
Journal of Geophysical Research, 113, B06204 (2008).
http://dx.doi.org/10.1029/2007JB005275
  
39. Jiaqing He, Jin-Cheng Zheng, Yimei Zhu, S. Chaudhuri, and R. C. Budhani,
Self-organization of epitaxial La0.35Pr0.275Ca0.375MnO3 manganite nanorods on NdGaO3 substrates
Journal of Applied Physics 103, 064304 (2008).
http://dx.doi.org/10.1063/1.2899960
  
38. Xiao Shen, Philip B. Allen, James T. Muckerman James W. Davenport, and Jin-Cheng Zheng,
Wire versus Tube: Stability of Small One Dimensional ZnO Nanostructures
Nano Letters,7(8), 2267 - 2271, (2007)
http://dx.doi.org/10.1021/nl070788k
 
37. R.F. Klie, J.C. Zheng, Y. Zhu, M. Varela, J. Wu and C. Leighton,
Direct measurement of the low temperature spin-state transition in LaCoO3
Physical Review Letters, 99, 047203 (2007).
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.99.047203
 
36. Y. Zhu, J.C. Zheng, L. Wu, A.I. Frenkel, J. Hanson, W. Ku, and P. Northrup,
Nano-Scale disorder in CaCu3Ti4O12: a new route to the enhanced dielectric response
Physical Review Letters, 99, 037602 (2007).
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.99.037602
Science highlighted at NSLS: http://www.nsls.bnl.gov/newsroom/science/2008/02-333.htm
 
35. Jin-Cheng Zheng, and Yimei Zhu,
Searching for higher superconducting transition temperature in strained MgB2 using first principles calculations
Physical Review B 2006, 73: 024509.
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.73.024509
 
34. R. F. Klie, J. C. Zheng, Y. Zhu, A. J. Zambano and L. D. Cooley,
Electron energy-loss spectroscopy study of electron-doping in MgB2
Physical Review B 2006, 73: 014513.
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.73.014513
http://arxiv.org/abs/cond-mat/0510002
 
33. Y.P.Feng, A.T.L. Lim, M. Huang, F. Ding, J.-C. Zheng,
Relative stability and electronic properties of group IV phosphides and nitrides
Computational Materials Science 36, 65-72 (2006)
http://dx.doi.org/10.1016/j.commatsci.2004.11.014
 
32. L. D. Cooley, A. J. Zambano, A. R. Moodenbaugh, R. F. Klie, Jin-Cheng Zheng, and Yimei Zhu
Inversion of two-band superconductivity at the critical electron doping of (Mg,Al)B2
Physical Review Letters, 2005, 95: 267002
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.95.267002
http://arxiv.org/abs/cond-mat/0504463
 
31. Jin-Cheng Zheng,
Superhard hexagonal transition metal and its carbide and nitride: Os, OsC and OsN
Physical Review B 2005, 72: 052105.
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.72.052105
  
30. Jin-Cheng Zheng, Lijun Wu, Yimei Zhu, and James W. Davenport,
On the sensitivity of electron and X-ray scattering factors to valence charge distribution
Journal of Applied Crystallography 2005, 38: 648-656
http://dx.doi.org/10.1107/S0021889805016109
 
29. Jin-Cheng Zheng and James W. Davenport,
Ferromagnetism and stability of half-metallic MnSb and MnBi in the strained zinc-blende structure: Predictions from full potential and pseudopotential calculations
Physical Review B 2004, 69: 144415.
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.69.144415
 
28. Jin-Cheng Zheng, C. H. A. Huan, A. T. S. Wee, M. A. Van Hove, C. S. Fadley, F. J. Shi, E. Rotenberg, S. R. Barman, J. J. Paggel, K. Horn, Ph. Ebert and K. Urban,
Atomic Scale Structure of the 5-fold Surface of a AlPdMn Quasicrystal: a Quantitative X-Ray Photoelectron Diffraction Analysis
Physical Review B 2004, 69: 134107.
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.69.134107
 
27. M. Huang, Y. P. Feng, A. T. L. Lim, J. C. Zheng,
Structural and electronic properties of Si3P4
Physical Review B 2004, 69: 054112.
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.69.054112
 
26. Y. Y. Sun, H. Xu, J. C. Zheng, J. Y. Zhou, Y. P. Feng, A. C. H. Huan, and A. T. S. Wee,
Multilayer relaxation of Cu(210) studied by layer-doubling LEED analysis and pseudopotential DFT calculations
Physical Review B 2003, 68(11): 115420.
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.68.115420
 
25. Adele Tzu-Lin Lim, Jin-Cheng Zheng, Yuan Ping Feng
Interesting electronic and structural properties of C3P4
Materials Science and Engineering B 2003, 99(1-3): 527-530.
http://dx.doi.org/10.1016/S0921-5107(02)00548-2
 
24. J. C. Zheng, M. C. Payne, Y. P. Feng, A. T. L. Lim,
Stability and electronic properties of carbon phosphide compounds with (1:1) stoichiometry
Physical Review B 2003, 67(15): 153105.
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.67.153105
 
23. Jin-Cheng Zheng, Hui-Qiong Wang, A. T. S. Wee, and C. H. A. Huan,
Possible complete miscibility of (BN)x(C2)1-x alloys.
Physical Review B 2002, 66(9): 092104
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.66.092104
http://arxiv.org/abs/cond-mat/0203423
  
22. Adele Tzu-Lin Lim, Jin-Cheng Zheng, Yuan Ping Feng,
Stability of hypothetical carbon phosphide solids
International Journal of Modern Physics B. 2002, 16(6-7): 1101-1104.
http://dx.doi.org/10.1142/S0217979202010932
 
21. K. P. Loh, X. N. Xie, S. W. Yang and J. C. Zheng,
Oxygen Adsorption on (111)-Oriented Diamond: A study with Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy,
Temperature-Programmed Desorption and Periodic Density Functional Theory
Journal of Physical Chemistry B 2002, 106: 5230-5240.
http://dx.doi.org/10.1021/jp0139437
 
20. K. P. Loh, X. N. Xie, Y. H. Lim, E. J. Teo, J. C. Zheng, T. Ando,
Surface oxygenation studies on (100)-oriented diamond using an atom beam source and local anodic oxidation
Surface Science 2002, 505: 93-114.
http://dx.doi.org/10.1016/S0039-6028(02)01103-2

19. Jin-Cheng Zheng, Hui-Qiong Wang, A.T.S. Wee, and C.H.A. Huan,
Structural and electronic properties of Al nanowires: an ab initio pseudopotential study
International Journal of Nanoscience 2002, 1(2): 159-169
http://dx.doi.org/10.1142/S0219581X02000097
http://arxiv.org/abs/cond-mat/0203424
 
18. Jin-Cheng Zheng, Hui-Qiong Wang, A. T. S. Wee and C. H. A. Huan,
Relaxation of Cu(100), (110) and (111) surfaces using ab initio pseudopotential
Surface Review and Letters 2001 (Oct) 8(5): 541-547.
http://dx.doi.org/10.1016/S0218-625X(01)00142-7
 
17. Jin-Cheng Zheng, Hui-Qiong Wang, C. H. A. Huan and A. T. S. Wee,
Simulation of X-ray Photoelectron Diffraction Experiment From Theoretical Calculations.
Surface Review and Letters 2001 (Oct), 8(5): 549-557.
http://dx.doi.org/10.1142/S0218625X01001439
 
16. Jin-Cheng Zheng, Hui-Qiong Wang, A.T.S.Wee, and C. H. A. Huan,
Trends in bonding configuration at SiC and III-V semiconductor interfaces.
Applied Physics Letters 2001 (Sept), 79(11): 1643-1645
http://dx.doi.org/10.1063/1.1402162
http://arxiv.org/abs/cond-mat/0203495
 
15. Jin-Cheng Zheng, Hui-Qiong Wang, C. H. A. Huan and A. T. S. Wee,
The structural and electronic properties of (AlN)x(C2)1-x and (AlN)x(BN)1-x alloys
Journal of Physics: Cond. Matter 2001, 13 (22): 5295-5311.
http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/13/22/322
 
14. Y. P. Guo, J. C. Zheng, A. T. S. Wee, C. H. A. Huan, K. Li, J. S. Pan, Z. C. Feng, S. J. Chua,
Photoluminescence studies of SiC nanocrystals embedded in a SiO2 matrix
Chemical Physics Letters 2001, 339 (5-6): 319-322.
http://dx.doi.org/10.1016/S0009-2614(01)00308-6
 
13. Y. G. Li, A. T. S. Wee, C. H. A. Huan and J. C. Zheng
Ion-induced nitridation of GaAs(100) surface
Applied Surface Science 2001, 174(3-4): 275-282.
http://dx.doi.org/10.1016/S0169-4332(01)00190-8
 
12. J.C.Zheng, X.N.Xie, A.T.S. Wee, and Kian Ping Loh,
Oxygen-induced surface state on diamond (100).
Diamond and Related Materials 2001,10(3-7): 500-505.
http://dx.doi.org/10.1016/S0925-9635(00)00439-8
 
11. H. Q. Wang, J. C. Zheng, A.T.S. Wee, and C. H. A. Huan,
Study of electronic properties and bonding configuration at BN/SiC interface.
Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena 2001, 114-116: 483.
http://dx.doi.org/10.1016/S0368-2048(00)00365-0
 
10. J. C. Zheng, H. Q. Wang, C. H. A. Huan, and A.T.S. Wee,
Multilayer Relaxation of Al(100) and Al(110) surface: an ab initio pseudopotential study.
Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena 2001, 114-116: 501.
http://dx.doi.org/10.1016/S0368-2048(00)00362-5
 
9. Jin-Cheng Zheng, CHA Huan, ATS Wee and MH Kuok
Electronic properties of CsSnBr3: Studies by experiment and theory
Surface and Interface Analysis. 1999, 28: (1) 81-83.
http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1096-9918(199908)28:1<81::AID-SIA623>3.0.CO;2-D
 
8. Hui-Qiong Wang, Jin-Cheng Zheng, Ren-Zhi Wang, Yong-Mei Zheng and Shu-Hui Cai
Valence-band offsets of III-V alloy heterojunctions
Surface and Interface Analysis. 1999, 28: (1) 177-180.
http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1096-9918(199908)28:1<177::AID-SIA602>3.3.CO;2-K
 
7. Jin-Cheng Zheng, CHA Huan, ATS Wee, Ren-Zhi Wang and Yong-Mei Zheng
Ground-state properties of cubic C-BN solid solutions
Journal of Physics: Cond. Matter. 1999,11(3) 927-935.
http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/11/3/030
 
6. Jin-Cheng Zheng, Ren-Zhi Wang, Yong-Mei
Valence offsets of three series of alloy heterojunction
Chinese Physics Letters, 1997, 14(10): 775.
http://dx.doi.org/10.1088/0256-307X/14/10/015
 
5. Jin-Cheng Zheng, Yong-Mei Zheng, Ren-Zhi Wang
Study on valence offsets at InxGa1-xAs/InxAl1-xAs heterojunction
Journal of Physics: Cond. Matter. 1997, 9(2): 439-445.
http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/9/2/012
 
4. Jincheng Zheng, Jianyong Chen, Jianwei Shuai, Shuhui Cai, Renzhi Wang
The storage capacity of Hopfield neural networks
Physica A, 1997, 246: 313-319.
http://dx.doi.org/10.1016/S0378-4371(97)00359-2
 
3. J.W.Shuai, J.C.Zheng, Z.X.Chen, R.T.Liu, B.X.Wu
The three-dimensional rotation neural network
Physica A, 1997, 238: 23-38.
http://dx.doi.org/10.1016/S0378-4371(96)00465-7
 
2. Zhenxiang Chen, Jianwei Shuai, Jincheng Zheng, Ruitang Liu, Boxi Wu ,
The storage capacity of the complex phasor neural network
Physica A, 1996, 225(2), 157-163.
http://dx.doi.org/10.1016/0378-4371(95)00408-4
 
 
1. Jin-Cheng Zheng, Yong-Mei Zheng, Ren-Zhi Wang
Valence offsets of ternary alloy heterojunctions InxGa1-xAs/InxAl1-xAs
CHINESE SCIENCE BULLETIN,1996, 41(24), 2050-2053
 
 


 回到郑金成教授的网页,或者纳米能源研究室的网页。